Om modellen 

Fontenehusene drives etter en erfarings- og kunnskapsbasert rehabiliteringsmodell som har blitt utviklet gjennom mer enn 70 år. Modellen legger vekt på arbeid og relasjoner. Vi har tro på at det å være del av et fellesskap hvor man jobber sammen er rehabiliterende for mennesker med psykisk sykdom. Vi erfarer at våre medlemmer kommer ut av isolasjon og tar del i arbeids- og samfunnslivet. Fontenehusene bidrar til færre innleggelser og bedre psykisk helse. Vi tilbyr et fellesskap hvor man kan kjenne tilhørighet og få styrket sin selvfølelse gjennom å ta del i arbeidet med å drifte Fontenehuset. Alle trenger å kjenne at det er behov for en i samfunnet. På Fontenehuset har vi behov for hver enkelt, og arbeidet vi gjør sammen er en kilde til å oppleve utvikling og mestring.

Psykisk sykdom rammer ofte mange deler av livet på en gang. På Fontenehuset kan man derfor få støtte til å komme tilbake til jobb eller studier, finne en bolig, komme i kontakt med hjelpeapparatet eller løse praktiske utfordringer.

Modellen gir medlemmer en mulighet til å nå sine personlige mål. På Fontenehuset er frivillighet sentralt, medlemmer velger selv hvor ofte og hvor mye man vil delta. Fontenehusene er organisert som klubbhus hvor alle som har eller har hatt en psykisk sykdom kan bli medlem. Medlemskapet er gratis og uten tidsbegrensning. Det er enkelt å ta kontakt med oss og man trenger ingen henvisning.

På Fontenehuset jobber medlemmer og medarbeidere som kollegaer i et likeverdig fellesskap. Medlemmer kan ta del i alle deler av driften og i beslutningsprosesser.

Vi har også et fritidsprogram og arrangementer i høytidene, som vi planlegger og organiserer i fellesskap.

Fontenehuset i Oslo

Fontenehuset i Oslo ble etablert i år 2000. Vi har over 700 medlemmer totalt og 14 medarbeidere. Hver dag deltar i gjennomsnitt 56 medlemmer i arbeidet på huset. 54 prosent av våre aktive medlemmer er enten i ordinært arbeid, praksis eller studier.

Vi er en privat stiftelse som er religiøst og politisk uavhengig. Vi finansieres gjennom midler fra Oslo kommune og Helsedirektoratet, og mottar også støtte fra sponsorer og samarbeidspartnere, både økonomisk og gjennom tjenester og praktiske bidrag. Vi samarbeider med arbeidsgivere som ønsker å tilby våre medlemmer arbeidserfaring, og er tiltaksarrangør for NAV.

Fontenehus Norge er vår norske paraplyorganisasjon. Fontenehuset i Oslo er også en internasjonal treningsbase og tilbyr andre fontenehus opplæring i fontenehusmodellen.

Clubhouse International

Det første fontenehuset, Fountain House, ble etablert i New York i 1948. En gruppe tidligere pasienter gikk sammen om å etablere et tilbud for mennesker som hadde vært i psykiatrisk behandling, og erfarte at negative holdninger gjorde det vanskelig å skaffe seg jobb eller bolig.

Det er i dag cirka 300 fontenehus i verden. Alle husene drives etter den samme rehabiliteringsmodellen og gjennomgår en akkrediteringsprosess hvert tredje år. Clubhouse International er vår internasjonale paraplyorganisasjon, og vi er også del av det europeiske nettverket Clubhouse Europe. I samarbeid med fontenehus over hele verden arrangeres det Europa- og verdenskonferanser annethvert år. Modellen er i stadig utvikling, og alle fontenehus kan bidra til endringer.

 

Standarder

Fontenehuset i Oslo arbeider etter internasjonale standarder. De representerer fontenehusmodellens grunnleggende verdier.

Stiftelse og styre

Fontenehuset i Oslo er en stiftelse med et eget styre. Styrets funksjon er å bidra til å utvikle huset i tråd med stiftelsens vedtekter.

Det avholdes styremøter annenhver måned. 

Bidragsytere

Vår største bidragsyter er Oslo kommune.

Vi får også statlige midler fra Helsedirektoratet.

Private sponsorer har også gjennom årene bevilget betydelige beløp.