Fontenehusmodellen

Fontenehuset i Oslo blir drevet etter den internasjonale Fontenehusmodellen. Det er en erfaringsbasert rehabiliteringsmodell. Den har blitt utviklet av fontenehusene rundt om i verden over en periode på over 60 år. Modellen er i stadig utvikling.

Det hele begynte i New York i 1948. Mange pasienter ved psykiatriske sykehus befant seg i et vakuum da de ble utskrevet. Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at flere av dem verken fikk bolig eller jobb. De gikk derfor sammen og startet Fountain House.

I dag er det over 330 fontenehus i verden.

Fontenehusene er klubbhus. På klubbhusene gis det muligheter til å bygge relasjoner.

Medlemmene kan få støtte på veien mot å få lønnet arbeid, utdannelse og egen bolig. Videre baserer klubbhusene seg på medlemmenes talenter og ferdigheter for driften av husene. Medlemmene deltar i beslutninger ved konsensus i alle viktige saker relatert til driften.

Fontenehuset i Oslo kvalitetssikrer arbeidet ved en sertifisering hvert 3. år. Vi er pr. i dag sertifisert og har vært det siden 2003.

Fontenehus Norge er vår paraplyorganisasjon.

Vi er også en del av det europeiske nettverket for fontenehus, Clubhouse Europe, og den verdensomspennende organisasjonen Clubhouse International.

Stiftelse og styre

Fontenehuset i Oslo er en stiftelse med et eget styre. Styrets funksjon er å bidra til å utvikle huset i tråd med stiftelsens vedtekter.

Det avholdes styremøter annenhver måned. Daglig leder er styrets sekretær og medlem av styret sammen med to medlemmer.

Standarder

Fontenehuset i Oslo arbeider etter de internasjonale standardene. De representerer Fontenehusmodellens grunnleggende verdier, beskriver medlemmenes rettigheter og er etisk retningsgivende for husets medarbeidere, styret og administrasjon.

Bidragsytere

Vår største bidragsyter er Oslo kommune.

Vi får også statlige midler fra Helsedirektoratet.

Private sponsorer har også gjennom årene bevilget betydelige beløp.

Nettverk av fontenehus er viktig som støttespiller både i etableringen av nye hus og underveis når utfordringer oppstår.

Fontenehusene dekker mulighet til å jobbe i praksis, bygge relasjoner og få kompetanse.